Nowa usługa pod patronatem

Portalu Oświatowego

Oświatowe Pogotowie Kadrowe

– indywidualna konsultacja

w ciągu 4 godzin

Wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów w okresie

ruchu kadrowego i wdrażania reformy oświaty.

W latach 2017/2018 i 2018/2019 ustawodawca zamierza wykluczyć możliwość rozwiązywania stosunków pracy nauczycieli w normalnym trybie z art. 20 Karty Nauczyciela i proponuje zastosowanie specjalnej procedury. Nowe regulacje wywołują wiele pytań i wątpliwości. Pogotowie Kadrowe uruchomiliśmy dla osób, które chcą poznać swoje prawa, zwłaszcza w okresie ruchu kadrowego, i otrzymać indywidualną konsultację dotyczącą swojej konkretnej sytuacji kadrowej.

Jak to działa

 • Odpowiedź na swoje indywidualne pytanie otrzymasz w ciągu 4 godzin*.
 • Stały koszt indywidualnej konsultacji to 79 zł netto.
 • W ramach Pogotowia Kadrowego otrzymasz odpowiedzi na pytania o tematyce kadrowo-płacowej.

* Odpowiedzi udzielamy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8–18. Na pytania zadane poza tymi godzinami odpowiadamy

w ciągu 4 h od momentu rozpoczęcia dyżuru eksperta.

Gwarancja najwyższej jakości odpowiedzi

Dariusz Skrzyński

Odpowiedzi na pytania udziela Ekspert Portalu Oświatowego

Prawnik, ekspert Portalu Oświatowego, w którym odpowiada miesięcznie na kilkaset pytań użytkowników, redaktor naczelny magazynu „Kadry i płace w oświacie”, były redaktor prowadzący „Monitora Prawnego Dyrektora”, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, były aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi Kancelarię specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych (w tym dyrektorów, nauczycieli)

Rzetelne

i konkretne odpowiedzi

Udzielając odpowiedzi, unikamy żargonu prawniczego

Aktualna podstawa

prawna

Odpowiedź będzie poparta aktualną podstawą prawną

Indywidualne wsparcie

eksperta

Ekspert weźmie pod uwagę Twoją indywidualną sytuację

Potrzebujesz potwierdzenia swojego wyboru?

Przeczytaj przykładowe pytania, na które nasz Ekspert udzielił już odpowiedzi:

Pytanie:

Nauczyciel jest zatrudniony w jednej szkole (macierzystej) na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, natomiast w drugiej na 1/2 etatu na czas nieokreślony. Czy jeżeli dyrektor szkoły macierzystej nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie i zwolni nauczyciela, to w związku z tym należy mu wypłacić odprawę?

Zobacz odpowiedź »

Odpowiedź: Nie, Jeżeli dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie w gimnazjum, to rozwiązanie stosunku pracy nie uprawni nauczyciela do odprawy, gdyż nie wynika ze zmian związanych z wygaszaniem gimnazjum.


Odprawa dla zwolnionych w wyniku wdrażania reformy


Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy w samorządowym gimnazjum w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi wygaszenie kształcenia w gimnazjum – przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nauczycielom tym przysługuje odprawa w wysokości:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat (art. 225 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Nowa podstawa rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy


W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego warunku, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Regulacja ta stanowi odrębną podstawę rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym nie przewidziano jednak prawa do odprawy.


Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę następuje w skutek niewyrażenia zgody na kontynuowanie zatrudnienia, to nie jest to podstawą do wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 222, art. 225.

Ukryj odpowiedź »

Pytanie:

Czy możliwe jest uzupełnienie etatu nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi?

Zobacz odpowiedź »

Odpowiedź: Nie. Organ prowadzący może zobowiązać nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć tylko do pełnego wymiaru. Dodatkowe godziny można powierzyć nauczycielowi jedynie na podstawie odrębnej umowy o pracę.


Nowości w zakresie uzupełniania etatu


W okresie do 31 sierpnia 2019 r. organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).


W okresie reformy organ prowadzący może zobowiązać do uzupełniania etatu także nauczyciela, któremu do pełnego obowiązkowego wymiaru zajęć brakuje więcej niż ½ etatu.


Dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora szkoły macierzystej


W wyniku uzupełnienia nadal jednak nauczyciel musi osiągnąć pełny obowiązkowy wymiar zajęć. Jeżeli więc nauczycielowi brakuje 2 godzin do pełnego wymiaru zajęć, nie może być zobowiązany do uzupełnienia etatu w wyższym wymiarze. Na dodatkowe godziny szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat, może nawiązać z nim dodatkowy stosunek pracy. Podjęcie takiego dodatkowego zatrudnienia od 1 września 2017 r. wymagać jednak będzie zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia (art. 222 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).


Nauczyciel nie może uzupełniać etatu w innej szkole większą ilością godzin, aniżeli brakuje mu do pełnego wymiaru zajęć w macierzystej placówce. Na dodatkowe godziny można nauczyciel zatrudnić w ramach odrębnej umowy o pracę.

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r., poz. 60) – art. 220 ust. 1 pkt 3, art. 222 ust. 1.

Ukryj odpowiedź »

Pytanie:

Czy w przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, po reformie pierwszeństwo w zatrudnieniu mają nauczyciele uczący w szkole podstawowej?

Zobacz odpowiedź »

Odpowiedź: Nie. Nauczyciele, którzy dotychczas realizowali godziny w gimnazjum, powinni być traktowani w dostępie do godzin zajęć tak, jak pozostali nauczyciele szkoły.


Przekształcenie zespołu szkół nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia


W zespole szkół składającym się ze szkoły podstawowej i gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. dojdzie do przekształcenia w samodzielną szkołę podstawową z oddziałami klas gimnazjalnych. Wszyscy nauczyciele zespołu staną się z mocy prawa nauczycielami szkoły podstawowej. Sam fakt przekształcenia nie może stanowić przyczyny rozwiązania stosunku pracy bądź ograniczenia zatrudnienia nauczyciela.


Równe traktowanie nauczycieli prowadzących zajęcia w gimnazjum


W takiej sytuacji dyrektor szkoły, do której zostało włączone gimnazjum albo szkoły wykształconej z zespołu szkół, nie może typować do przeniesienia w stan nieczynny tylko nauczycieli realizujących dotychczas godziny w gimnazjum wchodzących w skład zespołu albo wyłącznie takich, którzy będą realizować godziny w wygaszanych oddziałach klas gimnazjalnych. Przyjęcie takich kryteriów doboru byłoby całkowicie dowolne i nieusprawiedliwione. W konsekwencji powstałoby ryzyko przegrania sprawy przed sądem pracy, gdyby nauczyciel nie zgodził się na przeniesienie w stan nieczynny i złożył odwołanie od dokonanego wypowiedzenia stosunku pracy.


Kryteria doboru nauczycieli do przeniesienia w stan nieczynny i wypowiedzenia powinny być:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 249 ust. 1.

Ukryj odpowiedź »

 • obiektywne,
 • rzeczywiste,
 • niedyskryminujące,
 • jasne i zrozumiałe dla nauczycieli (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r. I PKN 159/04).

Zobacz, co o indywidualnych konsultacjach mówią Użytkownicy Portalu Oświatowego:

„Od prawie 3 lat korzystam z usług Portalu Oświatowego, który łączy w sobie kompleksowość informacji, a także łatwość w dostępie do aktualnych zagadnień z zakresu kadr w oświacie. Ogromna wiedza, szybkość oraz profesjonalizm ekspertów portalu pozwalają mi na rozwiązanie najtrudniejszych problemów kadrowych w bardzo krótkim czasie. Serdecznie dziękuje redakcji i wszystkim ekspertom Portalu Oświatowego za te 3 lata i liczę na dalszą pomoc w sprawach kadrowych:)Pozdrawiam i życzę samych sukcesów”.

Alicja

„Portal Oświatowy zapewnia przejrzyste wyjaśnienia na pytania z zakresu prawa oświatowego, niezbędne formularze ułatwiające pracę dyrektorowi oraz pracownikom kadrowym, a także nauczycielom”.

Agnieszka Kosiarz

Warunki zamówienia:

 1. Zamawiasz dostęp do usługi „Oświatowe Pogotowie Kadrowe”, w ramach której możesz zadać ekspertowi 1 pytanie o tematyce kadrowo-płacowej w oświacie.
 2. Odpowiedzi na pytania udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8–18 w ciągu 4 godzin od zadania pytania. Na pytanie zadane poza tym przedziałem czasu odpowiedzi będą udzielane w ciągu 4 godzin od godz. 8 pierwszego dnia roboczego następującego od momentu zadania pytania.
 3. Z usługi możesz skorzystać w ciągu 6 miesięcy od momentu jej wykupienia.
 4. Po wypełnieniu formularza zamówienia otrzymasz adres mailowy, na który będziesz mógł wysłać pytanie. Koszt usługi to 79 zł netto (+23% VAT) za 1 indywidualną konsultację. Płatność następuje na podstawie faktury VAT.
 5. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników mają charakter informacji prawnej, a nie opinii prawnej.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta:

 • dzwoniąc pod numer tel. 22 518 29 29
 • wysyłając e-mail na adres: cok@wip.pl.