"Zakres Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Zadanie takie ma charakter zadania własnego samorządu terytorialnego. Oznacza to, że służy ono realizacji potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Jedną z prawnych form działania, za pomocą której gmina powinna przyczynić się do realizacji zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, są programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Z tego praktycznego ebooka dowiesz się:

  • Z jakich elementów składa się program?
  • Kto ponosi koszty realizacji programu?
  • Co z opieką weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt?

Wpisz swój adres e-mail i pobierz darmowy ebook!

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.